fbpx

Villkor och bestämmelser

ALLMÄNT

Smyckesguld.se ägs och förvaltas av Tavex AB.

Dessa villkor gäller för Tavex AB’s (nedan kallad ”Tavex”) tjänst ”Smyckesguld” och gäller för alla köp av smyckesguld, oavsett om de gjorts via tjänsten ”Guldkuvert” eller över disk i en av Tavex butiker. ”Guldkuvert” avser den försändelse som Kunden beställer hem via Tavex webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”) www.smyckesguld.se eller www.tavex.se eller per telefon, e-post eller chatt via Tavex kundservice, och som innehåller ”Guldavtal” (se punkt 3) samt Guldkuvert. Genom att samtycka till att sälja till Tavex, har du därmed godkänt följande villkor. Utöver dessa villkor gäller mellan Tavex och Kunden gällande prislista.

UPPGIFTER OM TAVEX OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Smyckesguld.se ägs och förvaltas av Tavex AB.

Tavex AB

Organisationsnummer: 556671-1189

Postadress och besöksadress: Smålandsgatan 9, 111 46 Stockholm

Telefonnummer: + 46 (0)8 678 20 30

E-postadress: tavex@tavex.se

Webbplats: www.tavex.se

Registrerat kontor i Stockholm

Tavex är ett aktiebolag som är registrerat i registret mot penningtvätt hos Bolagsverket och står under tillsyn av Finansinspektionen:

Länsstyrelsen i Stockholms län

Postadress: Box 22067, 104 22 Stockholm

Telefonnummer: + 46 (0)10 223 10 00

E-postadress: stockholm@lansstyrelsen.se

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm

Tavex har registrerat sin verksamhet handel med begagnade varor hos Polismyndigheten i Stockholm med diarienummer A173.209/2021.

Ytterligare information om Tavex, dess verksamhet samt produkter och tjänster, finns att tillgå på Webbplatsen, i Tavex butiker samt per telefon eller chatt via Tavex kundservice.

AVTAL OM KÖP

Tavex och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar det avtalsformulär (nedan kallad ”Guldavtalet”) som Kunden erhåller i Guldkuvertet eller över disk i en av Tavex butiker. Genom att ingå Guldavtalet ger Kunden Tavex i uppdrag att genomföra en värdering av guldföremålet(en) (nedan kallad ”Föremål”). Tavex lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålet först efter det att värderingen är genomförd.

Tavex förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger Tavex rätt att avböja köp av Föremålet om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Guldavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger Tavex rätt att avböja köp av Föremålet utan angivande av orsak.

PRISER

De priser som visas på Webbplatsens prislista är endast vägledande och indikerar vad Tavex skulle betala just för ögonblicket för föremål som kontrollerats av en av företagets guldexperter. Beloppet som Kunden kommer att erhålla kan vara högre eller lägre än det angivna beloppet i prislistan, beroende på när Kundens Föremål ankommer och gällande prislista vid den specifika tidpunkten.

Guldföremål vilkas äkthet ifrågasätts, kommer att utsättas för tester som kan skada Föremålet i syfte att fastställa renheten. Efter att renheten bestämts, vägs Föremålet och kunden erbjuds ett pris i enlighet med den aktuella prislistan för respektive karathalt. Skulle kunden avböja det givna erbjudandet, kommer Föremålet att återlämnas och Tavex kan inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för eventuella skador som åsamkats Föremålet vid testerna.

IDENTIFIERING

Tavex är enligt lag skyldigt att identifiera Kunden, vilket betyder att Kunden måste visa upp en giltig legitimationshandling vid försäljning av smyckesguld till Tavex. Kunden måste ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Kunden måste också vara minst 18 år, den lagliga ägaren till föremålen och likaså ha ensamrätten att överföra Föremålets äganderätt till Tavex.

BETALNING

Vid försäljning av smyckesguld över disk i en av Tavex butiker kan Kunden välja mellan att erhålla sin betalning kontant eller med banköverföring till ett konto som tillhör Kunden. Vid försäljning av smyckesguld via Guldkuvert erhåller Kunden sin betalning med banköverföring till ett konto som tillhör Kunden.

Vid banköverföring erlägger Tavex betalning för Föremålet samma eller senast följande bankdag räknat från den dag då Tavex tog emot och värderade smyckesguldet samt mottog kontonummer från Kunden.

BEGRÄNSNING AV TAVEX ANSVAR

Tavex åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser (REK RETUR) som skickats till Tavex genom användning av Guldkuvert. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos Tavex och som för närvarande uppgår till hundratusen kronor (SEK 100 000) per Guldkuvert. Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremålet utgör rent guld. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till Tavex som i sin tur anmäler det till Postens reklamationsavdelning, samt uppvisa inlämningskvitto i original för erhållande av ersättning. Alla reklamationsärenden hanteras av Tavex.

Tavex åtar sig endast ansvar om Kunden har hanterat Föremålet i enlighet med vad som anges i Guldavtalet, som bifogas Guldkuvertet, samt på Webbplatsen. Föremål som skickas till Tavex på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse.

Tavex ansvarar inte för förseningar som orsakats av PostNord eller dess ombud. Tavex ansvarar inte för skada som Kunden kan drabbas av på grund av fel i internetuppkoppling, eller liknande förbindelse eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Tavex.

Tavex är vidare inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Tavex själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Tavex, om den varit normalt aktsam. Tavex ansvarar endast för indirekt skada i de fall skadan orsakats av Tavex grova vårdslöshet.

RETURN

Tavex returnerar Föremål, efter kontakt med Kunden via e-post eller telefon, om Föremålet inte utgör guld eller om Tavex av någon anledning väljer att inte genomföra köpet. Tavex returnerar då Föremålet utan kostnad för Kunden.

Om Kunden accepterar värderingen anses transaktionen som avslutad och därmed upphör returrätten att gälla.

Returkostnaden är 0 kr för varje försäkrad försändelse. Guld och silver skickas alltid som försäkrad försändelse. Returtiden uppskattas till ca två veckor. Föremål som inte är i guld eller silver returneras också gratis. Om Kunden vill att föremål som inte är i guld eller silver ska skickas försäkrat ska detta meddelas till kundtjänst.

Tavex ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremålet skadas eller kommer bort har Tavex ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Eftersom returer skickas som försäkrad försändelse via REK brev kan Kunden dock via Posten erhålla ersättning upp till tiotusen kr (SEK 10 000).

Tavex förbehåller sig rätten att returnera Föremålet till Kunden om denne inte accepterar Tavex värdering, vilket sker automatiskt om Kunden inte kunnat nås inom tre bankdagar, trots upprepade försök från Tavex att komma i kontakt med Kunden, från det att Tavex mottagit Föremålet. Föremålet kommer då, eller ifall returen initieras på Kundens begäran, returneras mot en kostnad på 299 kr för administrativt arbete samt 199 kr för returkostnaden, en total kostnad på 498 kr som Kunden betalar till Tavex innan Föremålet returneras. Äganderätten till Föremålet tillfaller Tavex direkt om betalning för returen ej erläggs.

KOMMUNIKATION

Meddelanden från Tavex som sänts med hjälp av elektronisk kommunikation till angiven elektronisk adress eller telefonnummer, ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet. Tavex äger rätt att dokumentera kundens kommunikation med Tavex.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du kontaktar Tavex, ansöker om eller utnyttjar någon av Tavex tjänster, hanteras personlig information om dig såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter, transaktionsuppgifter och annat. Dels handlar det om uppgifter du själv lämnar, i övrigt kan det röra sig om uppgifter genererade internt eller hämtade från annan källa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se Tavex aktuella Dataskyddspolicy som finns att ta del av på www.tavex.se.

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Tavex har rätt att till annan överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med dessa villkor. Tavex har även rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

KLAGOMÅL

Om Kunden har reklamerat Tavex tjänst Köp av smyckesguld, men inte godtar Tavex bedömning i reklamationsärendet, kan Kunden skriftligen vända sig till Tavex klagomålsansvarige på adressen: Tavex AB, Klagomålsansvarig, Smålandsgatan 9, 111 46 Stockholm. Kunden kan även nå Klagomålsansvarig på e-postadressen tavex@tavex.se. Klagomålsansvarig utreder ärendet och återkommer till Kunden med ett skriftligt svar, muntligen via telefon eller via e-post.

TOLKNING OCH TILLÄMPNING

Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk rätt. Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol.